บริการตรวจเช็คอุปกรณ์Preventive Maintenance
บริการทดสอบตรวจสอบถังน้ำมันและท่อน้ำมัน ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในสถานีเก็บและจ่ายก๊าซ LPG อาทิเช่น เครื่องตรวจจับแก๊สรั่ว , เครื่องระเหยไอก๊าซ , Regulator , Valve ต่างๆ และยังมีการตรวจสอบหารอยรั่วตามจุดต่อของท่อและอุปกรณ์ต่างๆ ตามกำหนดของกรมธุรกิจพลังงาน...
...
...
...


Tags:

บริการอื่นๆ