บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด (SCG :: Super Central Gas Co., Ltd.)
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับด้านพลังงานสะอาด และพลังงานทางเลือกใหม่ โดยบริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด ถือเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในธุรกิจพลังงาน และเป็นที่ยอมรับในลำดับต้นๆ
ของประเทศในความเป็นบริษัทฯชั้นแนวหน้า วงการแก๊ส ทั้งภาคอุตสาหกรรม และภาคขนส่ง บริษัทฯให้บริการวางแผน ออกแบบ ระบบแก๊สโรงงาน ถึง การติดตั้งรถแก๊ส ทั้งระบบ lpg, cng หรือ ngv